Kimya-netini-artır

Çözümlü sorular

Çözümlü Atom ve Yapısı Soruları
Çözümlü Mol Kavramı Soruları
Çözümlü Kimyasal Hesaplamalar Soruları
Çözümlü Çözünürlük Soruları
Çözümlü Kimya Kanunları Soruları
Çözümlü Çözünürlük Dengesi(Kç) Soruları

MOL KAVRAMI

1. 10 gr Mg3N2 bileşiği ile ilgili:

      I. 0,1 moldür.

     II. 0,5 mol atom içerir.

    III. 7,2 gr Mg içerir.

yargılarıdan hangileri doğrudur? (Mg:24  N: 14)

Çözüm:  Mol ile alakalı soruları çözmek için oran orantıdan faydalanacağız. Oran orantıda da ilk satırı genelde  1 mol’e  göre yazarız.

şimdi bir mol Mg3N2 nin kütlesini bulalım:  3.Mg + 2.N   Mg ve N atomlarının mol kütlelerini yerine yazarsak 3.24 + 2.14= 100 gram

1mol Mg3N2              100 gr ise

  x                                10 gr
————————————–

x=  0,1 mol Mg3N2                                       I

1 mol bileşikte    5 mol atom varsa

0,1 mol bil.         X

———————————————–

x= 0,5 mol atom içerir.                            II

1 mol bileşikte     72 gr Mg atomu varsa

0,1 mol bil.            X      Mg atomu vardır.

———————————————–

x= 7,2 gram Mg vardır.                           III

2.  6 gr Hidrojen atomu içeren NH3 bileşiği kaç moldür?(H:1)

1 mol NH3 bileşiğinde    3 gr H atomu varsa

x mol                                    6 gr H atomu vardır.

—————————————————————

x: 2 mol dür.

3.   2 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde toplam kaç tane atom vardır?

Çözüm:Soru da     taNe geçiyorsa veya mol geçmiyorsa (kaç atom vardır gibi.)   avagadro sayısı işin içine girer.2Al +3S+ (3.4)12O= 17.N tane atom

1 molde toplam  17.N tane atom vardır

2mol de                  x

——————————————–

x= 34.N tane atom vardır.

4.         5,1 gram NH3 bileşiği ile ilgili;

  1. 0.3 moldür.
  2. 4,2 gram N içerir.
  3. 1,2 mol atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(N: 14  H:1 )

A)  Yalnız I    B)  Yalnız  II    C)Yalnız III

D)   I ve II       E) I, II ve III

Çözüm: Soruyu çözmek için öncelikle bileşiğin mol ünü bulmamız gerekmektedir.

Oran orantıda ilk satırı genelde 1 mole göre yazdığımız için bileşiğin mol kütlesini(1 molünün kütlesini) öncelikle bulmamız gerekmektedir. N  +  3.H şimdi N ve H değerlerini (N: 14  H:1 )yerine yazarsak  14 +  3.1= 17gr

 

1 mol NH3         17gr ise

X mol NH3        5,1 gram  dır.

————————————–

X= 0,3 mol NH3 I doğru

1 mol NH3 te           14 gr  N varsa

0,3 mol NH3             x

——————————————-

X= 4,2 gr N vardır. II doğru

 

Atom demek bileşikteki elementlerin sayıları toplamıdır. 1 N + 3 H = 4 atom

1 mol bileşikte              4 mol atom varsa

0,3 mol bileşikte           x

———————————————–

X= 1,2 mol atom vardır III doğru

 

5.         3,01.1023   tane molekül içeren C2H6 bileşiği için;

  1. 0,5 moldür.
  2. 2,4 gram C  içerir.
  3. Toplam 4 mol atom içerir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

(  C:12   H:1  NA: 6,02.1023  )

A)  Yalnız I    B)  I ve  II    C)  I ve III

D)   II ve III       E) I, II ve III

Çözüm:  Molekül dendiği zaman bileşiğin kendisini anlarız. C2H6  bileşiği 1 molekül dür.

 

Burada şu denkliği bilmemiz gerekir .

 

1 mol  Mg atomu         =  6,02.10^23 tane Mg atomu          =  24 gr Mg

1 mol  H2O molekülü  =  6,02.10^23 tane H2O molekülü  =  18 gr H2O

 

Bu denkliği bu şekilde çoğalta biliriz. 1 mol denince  6,02.10^23 tane atom veya molekül anlayabiliriz.

 

1 mol C2H6 bileşiğinde      6,02.10^23 tane molekül varsa

X mol C2H6 bileşiğinde      3,01.10^23tane molekül vardır.

—————————————————————————

X=   0,5 mol   I doğru

1 mol bileşikte           24 gr C varsa

0,5 mol bileşikte          X gr C vardır

——————————————

X= 12 gr C  II yanlış

1 mol bileşikte             8 mol atom varsa

0,5 mol bileşikte           x

———————————————–

X= 4 mol atom vardır.  III.doğru

6.         8  gram  C3H4 gazı ile ilgili;

  1. 0,25 moldür.
  2. 0,8   gram H içerir.
  3. 1,4.N tane atom içerir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

(C: 12  H:1   N: Avogadro sayısı)

A)  Yalnız I    B)  I ve  II    C)  I ve III

D)   II ve III       E) I, II ve III

Çözüm:

1 mol bileşik       40 gr ise

x mol bileşik       8  gr  dır

———————————

X= 0,2 mol dur.  I yanlış

1 mol bileşik          4gr H içerirse

0,2 mol bileşik       x gr  H içerir

—————————————

X= 0,8 gram Hiçerir.   II doğru

1 mol bileşik          7.N tane atom içerirse

0,2 mol bileşik       x gr tane atom içerir

———————————————–

X=  1,4.N tane atom III Doğru

7.         3,01.1023  tane  XO molekülü 15 gram ise  

bileşikteki X’in atom kütlesi kaç gramdır?

(O:16   NA:6,02.1023 )

A)  54  B)  32 C)   24     D)  16     E)  14

Çözüm :

3,01.10^23tane XO molekülü        15 gr ise

6,02.10^23 tane XO molekülü        a gr dır.

————————————————–

A=  30 gram

X  +   O = 30   oksijenin atom agırlığını (16) yerine yazarsak

X  + 16  = 30   buradan x = 14 çıkar

 

8.         8,8  gram C3H8  bileşiği toplam kaç mol atom içerir?(C:12 H:1)

 

A)  2,2 B)  2,2.N  C)  11   D)  0,6    E)  1,6

 

Çözüm

Önce bileşiğin kaç mol olduğunu buluruz. Bileşğin molunu bulmadan da çözümü mümkündur.

1 mol C3H8          44 gr ise

X mol                   8,8 gr dır.

———————————–

X=  0, 2 mol dur.

1 mol de             11 mol atom varsa

0,2 mol de          x mol atom vardır.

——————————————-

X= 2,2 mol atom vardır.

 

2.yol

 

44 gram C3H8  de     11 mol atom varsa

8,8 gram C3H8  de     x mol atom vardır.

————————————————

X= 2,2 mol atom

KİMYA KANUNLARI

1.  Kütlece birleşme oranı X/Y=3/5 olan   XY bileşiğinden 56 gr elde etmek için kaçar gr X ve Y kullanılır?

X        +             Y         –>        XY

3                        5                         8 ——-> Kütlenin korunumu kanunundan

21                   35                       56 gr       (8 in 7 katı olduğu için butun sayıların 7 katını alırız)

X ten 21   Y den  35   alınmalıdır.

ÇÖZÜNÜRLÜK

1.   15 oC’ de A maddesinin çözünürlüğü

20g/100 gr   sudur. 250 gram suda kaç gram A maddesi çözünür?

A) 50     B) 40    C) 30   D)20   E)10

Çözüm:  Çözünürlük sorularında dikkat etmemiz gereken husus rakamdan sonra verilen ifade(yani altı çizili kısım bu soruda  (gram suda) )  suda dediği için suya göre işlem yapacağız. Çözelti deseydi bizde Çözünürlükten çözelti elde edecektik yani  = 100+ 20=120

100  gr suda        20 gr  A çözünürse

250 gr suda         X

———————————————-

X= 50 gr A çözünür

2.  30 oC’ de A maddesinin çözünürlüğü

70g/100 gr   sudur. 280 gram A maddesini çözmek için kaç gr su gereklidir?

A) 500     B) 400   C) 300  D)200  E)100

Çözüm;

Rakamdan sonra madde dediğine göre rakamı maddenin altına yazıcağız.

100  gr suda        70 gr  A çözünürse

X      gr suda       280 gr A

———————————————-

X= 400 gr su gereklidir.

3.  10 oC’ de B maddesinin çözünürlüğü

40g/100g sudur. 250 gram suyla B maddesinin

doygun çözeltisini oluşturabilmek için kaç

gram B maddesi gereklidir?

A) 600     B) 400   C) 300  D)200  E)100

Çözüm;

Rakamdan sonra su dediğine göre rakamı suyun altına yazıcağız.

100  gr suda        40 gr  Bçözünürse

250 gr suda         X

———————————————-

X= 100 gr B gereklidir.

4. 10 oC’ de X maddesinin çözünürlüğü

20g/100g sudur. 240 gram doygun çözeltide

kaç gram X maddesi çözünmüştür?

A) 50     B) 40    C) 30   D)20   E)10

Çözüm;

Rakamdan sonra doygun çözeltide dediğine göre bizde çözünürlükten çözelti oluşturacağız.

100+20= 120 gram çözeelti

120 gr çözeltide       20 gr  X çözünürse

240 gr çözeltide       a

———————————————-

a= 40 gr X çözünmüştür.

5. 20 oC’ de Y   maddesinin  çözünürlüğü

25g / 100g  sudur. 500    gram   doymuş

Y çözeltisinde kaç gram su vardır?

A) 400     B) 300   C) 200  D)100  E)50

Çözüm:

Rakamdan sonra doygun çözeltide dediğine göre bizde çözünürlükten çözelti oluşturacağız.

100+25= 125 gram çözeelti

125 gr çözeltide       100 gr  su varsa

500 gr çözeltide       a

———————————————-

a= 400 gr su vardır

6. 25 oC’ de A   maddesinin  çözünürlüğü

15g/ 100 g  sudur. 300 gram suyla hazırlanan

çözeltinin kütlesi nedir?

A) 315    B) 325   C) 335   D) 345    E) 355

Çözüm:

100  gr suda        15 gr  Açözünürse

300 gr suda         X

———————————————-

X= 45 gr A gereklidir.

Mçözelti= 300+45= 345

7. X tuzunun 20 oC deki çözünürlüğü 15gr X/ 100 gr sudur.  20 oC ta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır?

Çözüm:

100 gr suda       15 gr  X tuzu çözünürse

200 gr suda        a gr X tuzu çözünür

—————————————————

a= 30 gram X tuzu çözünür.

Soruda bize doygun çözeltinin miktarını soruyor. burada şu bilgi bize gerekli çözeltinin yapısında  Çözücü ve Çözünen vardır.

bu durumda:

Mçözelti=  Mçözücü + M çözünen

Mçözelti=      200       +      30   =    230  gram

8 .   X tuzunun 30 oC deki çözünürlüğü   20gr X/ 100 gr sudur.  30 oC ta 60 gram X tuzu çözmek için kullanılan su miktari kaç gramdır?

Çözüm:

100 gr suda       20gr  X tuzu çözünürse

X gr suda            60 X tuzu çözünür

—————————————————

a= 300 gram su gereklidir

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ


 

1.   25°C’da 1 litre suda 4.10^–5 mol

BaSO4 çözülerek doymus çözeltisi

hazırlanıyor. Buna göre,

BaSO4 ın çözünürlük çarpımı nedir?

Çözüm:

BaSO4 ün molaritesi 4.10^-5 molardır.

BaSO4(k) —-> Ba^+2(suda) + SO4^-2(suda)

4.10^-5          4.10^-5           4.10^-5

Kç= [Ba^+2].[SO4^-2]

Kç=  (4.10^-5). (4.10^-5)  = 1,6.10^–9 olur.

2.   25°C’da 1 litre suda 2. 10^–6 mol

XY2 çözülerek doymus çözeltisi

hazırlanıyor. Buna göre,

XY2 nin çözünürlük çarpımı nedir?

 

Çözüm:

 

M= n/v den XY2 nin molaritesi = 2. 10^–6 molar çıkar.

 

İyonlaşma denklemini yazarsak:

 

XY2(k) —–>  X^+2 (suda)   +   2Y^-1(suda)

2. 10^–6         2. 10^–6              2. 2. 10^–6

Kç= [X^+2].[Y^-1]^2

Kç=  [2. 10^–6].[ 4. 10^–6]^2

Kç= 32. 10^-18

 


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s